وحشت:

وحشت از عشق که نه

ترسم از خاطره هاست

وحشت از غصه که نه

ترسم از خاتمه هاست

ترس بیهوده ندارم

صحبت از خاطره هاست

صحبت از کشتن

ناخواسته عاطفه هاست

کوله باری پر از

هیچ که بر شانه ماست

گله از دست کسی نیست

مقصر دل دیوانه ی ماست


/ 1 نظر / 3 بازدید
خسته ای دل شکسته

یارب این شمع دل افروز زکاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که میباشد و هم خانه کیست [گل][گل][گل]