خدا کند :

خدا کند تبسم لبی به آه نشکند

بلور بغض سینه ای به شامگاه نشکند

پرنده ای که پر زند به شوق آشیانه ای

خدا کند که بال او میان راه نشکند

 

/ 40 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غریبه

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را! از من که گذشت... اما... هرجا که هستی "خسته نباشی"!

سارا

چقدر سخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری ولی عشقت به یکی دیگه بگه نفسم.....

anaarman

زیبا بود عزیزم[ماچ][دست]

سجاد

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&

سرونازشیراز

نزدیكی در فاصله نیست
 در اندیشه است 
، و تـــــــــــــــــــــو اكنون مهمان اندیشه منی ....[گل][ماچ] عزیزم : ممنونتم....[گل][گل][قلب][ماچ]

سرونازشیراز

نزدیكی در فاصله نیست
 در اندیشه است 
، و تـــــــــــــــــــــو اكنون مهمان اندیشه منی ....[گل][ماچ] عزیزم : ممنونتم....[گل][گل][قلب][ماچ]

سرونازشیراز

نزدیكی در فاصله نیست
 در اندیشه است 
، و تـــــــــــــــــــــو اكنون مهمان اندیشه منی ....[گل][ماچ] عزیزم : ممنونتم....[گل][گل][قلب][ماچ]

سرونازشیراز

نزدیكی در فاصله نیست
 در اندیشه است 
، و تـــــــــــــــــــــو اكنون مهمان اندیشه منی ....[گل][ماچ] عزیزم : ممنونتم....[گل][گل][قلب][ماچ]

خسته ای دل شکسته

خدا کند که یار ما بداند حال زار ما. اگه بالمون بسوزه سخت نیست سخت اینه که دلمون سوخته مثل همیشه ناز بود گلم مرسی[گل][گل] قول بده تنهامون نذاری[قلب]