معشوقه ی من

هنوزم در پس کوچه های شهر دنبال آرامشم

شهریور 97
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
22 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
19 پست
دی 90
8 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....